Polityka prywatności

Ochrona informacji prywatnych dotyczących Użytkowników strony internetowej http://tanietychy.pl/ (zwanej dalej "Stroną") jest dla nas sprawą niezwykle ważną, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, abyście Państwo byli bezpieczni odwiedzając naszą Stronę.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu (zwanego dalej "Polityką prywatności") mającego za zadanie wyjaśnić zasady dbania o Państwa dane osobowe kiedy odwiedzają Państwo Stronę. Każdorazowo korzystając ze Strony podlegają Państwo niniejszej Polityce prywatności, stąd też przy każdym wejściu na Stronę uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jej treścią oraz akceptację jej zasad.

Niniejsza polityka prywatności przedstawia m.in.: zasady kontaktu z Agnieszką Lorek prowadzącą działalność gospodarczą pod firma ANT Agnieszka Lorek (zwaną dalej "Przedsiębiorcą"), zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez Przedsiębiorcę danych osobowych, prawa jednostki dotyczące jej danych osobowych, wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania ze Strony, zasady zgłaszania reklamacji.

 

Słownik

Przez następujące określenia należy rozumieć:

 1. "Polityka prywatności" - należy przez to rozumieć niniejszy dokument o nazwie "Polityka prywatności";

 2. "Przedsiębiorca" - należy przez to rozumieć Agnieszkę Lorek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ANT Agnieszka Lorek, posiadającą adres przy ul. Generała Andersa 22, 43-100 Tychy, NIP: 6442435318, REGON: 241643286, widniejącą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 3. "Strona" - należy przez to rozumieć witrynę internetową dostępną pod adresem http://tanietychy.pl/;

 4. "Użytkownik" - należy przez to rozumieć osobę fizyczną działającą na swoją rzecz lub na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, lecz posiadającej na mocy ustawy zdolność prawną, która skorzystała ze Strony przeglądając witrynę internetową dostępną pod adresem http://tanietychy.pl/ lub przesyłając swoje dane osobowe w Formularzu kontaktowym zamieszczonym na Stronie celem uzyskania szczegółowych informacji o usługach oferowanych przez Przedsiębiorcę;

 5. "Konto indywidualne" - panel przypisany indywidualnie do Użytkownika po rejestracji danych w systemie Strony internetowej, oznaczony adresem e-mail i hasłem podanym przez Użytkownika w systemie teleinformatycznym Przedsiębiorcy, pozwalający na korzystanie przez Użytkownika z dodatkowych funkcjonalności Strony i reklamowanie swoich usług na Stronie;

 6. "Rejestracja konta" - należy przez to rozumieć formularz służący do zarejestrowania Użytkownika w systemie Strony internetowej w celu utworzenia Konta indywidualnego za pośrednictwem Strony, poprzez który Użytkownik podaje następujące dane osobowe: nazwę firmy lub miejsca które chce zareklamować Użytkownik, adres e-mail, numer telefonu, adres, numer NIP, hasło;

 7. "Logowanie do Konta indywidualnego" - należy przez to rozumieć formularz służący do zalogowania Użytkownika do Konta indywidualnego w systemie Strony internetowej - po uprzednim dokonaniu przez niego Rejestracji - poprzez który Klient podaje następujące dane osobowe: adres e-mail, hasło;

 8. "Formularz kontaktowy" - należy przez to rozumieć formularz służący do kontaktu z Przedsiębiorcą celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących funkcjonowania Strony i oferowanych przez Przedsiębiorcę usług, umieszczony na Stronie w zakładce "Kontakt", poprzez który Użytkownik może podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail;

 9. "Newsletter" - należy przez to rozumieć biuletyn informacyjny dotyczący promocji dostępnych na Stronie, na subskrybowanie którego Użytkownik wyraził zgodę poprzez podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail w zakładce "Newsletter";

 10. "Usługa przesłania informacji drogą elektroniczną" - należy przez to rozumieć wysłanie e-mailowej wiadomości zwrotnej zawierającej szczegółowe informacje na temat funkcjonowania Strony, w odpowiedzi na uzupełnienie Formularza kontaktowego;

 11. "Usługi" - należy przez to rozumieć usługi oferowane przez Przedsiębiorcę, w szczególności związane z umożliwianiem Użytkownikom zamieszczania na Stronie ofert związanych z prowadzoną przez nich działalnością, a także prowadzenie Konta indywidualnego, jak również wysyłkę Newslettera;

 12. "Sprzęt Użytkownika" - należy przez to rozumieć należący do Użytkownika sprzęt telekomunikacyjny taki jak między innymi telefon komórkowy, smartfon, komputer, tablet lub inne urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet (urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci).

 

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszą Stronę prowadzi Przedsiębiorca.

2. Niniejsza Polityka prywatności zaczyna obowiązywać od dnia 24.05.2018 r. oraz określa m.in. zasady kontaktu z Przedsiębiorcą, zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez Przedsiębiorcę danych osobowych, w tym danych które mogą zostać przez Państwa wprowadzone poprzez Stronę wypełniając Formularz kontaktowy i przesyłając dane za pomocą pola z napisem "Wyślij"; prawa Użytkowników dotyczące ich danych osobowych, gdzie znaleźć informacje o wykorzystywanych podczas korzystania ze Strony Plików cookies, wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania ze Strony, zasady zgłaszania reklamacji.

3. Niniejsza polityka prywatności nie jest skierowana do osób poniżej 16 roku życia i świadomie nie zbieramy danych osobowych takich osób.

4. Poprzez akceptację niniejszej Polityki prywatności Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z jej treścią, akceptuje jej warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania, jak również oświadcza, iż jest świadom ryzyk, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej Polityki prywatności oraz akceptuje je.

5. Strona może zawierać linki zewnętrzne (hiperłącza) do witryn internetowych, wtyczek lub aplikacji, należących do innych podmiotów. Kliknięcie we wspomniane linki lub udzielenie pozwolenia na połączenie może spowodować zbieranie lub udostępnianie Państwa danych. Nie mamy kontroli nad tymi witrynami i nie jesteśmy odpowiedzialni za ich polityki prywatności. Po opuszczeniu naszej Strony, zachęcamy zatem Państwa do przeczytania polityki prywatności każdej odwiedzanej przez Państwa strony.

 

§ 2. Wymagania sprzętowe, zagrożenia.

1. Korzystanie ze Strony przez Użytkownika wymaga posiadania przez niego Sprzętu Użytkownika posiadającego następujące przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer, Opera.

2. Przedsiębiorca świadczy Użytkownikom usługi za pośrednictwem drogi elektronicznej, co może powodować pojawienie się na Sprzętach Użytkownika wirusów komputerowych czy też może wiązać się z otrzymaniem niezamówionej informacji handlowej (tzw. spamu) przez Użytkownika, pomimo zachowania przez Przedsiębiorcę wszelkich możliwych środków ostrożności. Ponadto korzystanie ze Strony wiąże się z koniecznością wykorzystania przez Użytkownika świadczonej przez podmiot trzeci usługi transmisji danych, za którą Użytkownik zobowiązany jest pokryć wynagrodzenie.

 

§ 3. Pliki cookies

1. Strona wykorzystuje "pliki cookies". Po wejściu przez Użytkownika na Stronę pojawia się komunikat informujący o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies. Komunikat jest widoczny dla Użytkownika do czasu akceptacji przez niego komunikatu o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies. Akceptacja odbywa się poprzez naciśnięcie przez Użytkownika pola z napisem: "Akceptuję".

2. Precyzyjna informacja dotycząca Plików cookies, wskazująca czym są Pliki cookies oraz w jaki sposób są one wykorzystywane przez Stronę jest dostępna po naciśnięciu przez Użytkownika pola z napisem: "Polityka Plików cookies" pojawiającego się jednocześnie z komunikatem o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies oraz w zakładce "Polityka Plików cookies" znajdującej się na Stronie.

 

§ 4. Dane osobowe

1. Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie są danymi osobowymi dane zanonimizowane w taki sposób, że osób, których dane dotyczą, w ogóle nie można zidentyfikować lub już nie można zidentyfikować.

2. Możemy zbierać, przetwarzać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje Państwa danych osobowych, które pogrupowaliśmy w następujący sposób:

Dane Tożsamości, obejmujące imię, nazwisko, numer NIP, firmę.

Dane Kontaktowe, obejmujące imię, nazwisko adres mailowy oraz numer telefonu.

Dane Konta, obejmujące nazwę użytkownika i hasło oraz historię ogłoszeń.

Dane Użytkowania, informacje o tym jak Państwo korzystają ze strony Sklepu internetowego i z jakich Usług korzystają.

Dane Techniczne, obejmujące adres IP, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacji, rodzaje i wersje wtyczek, system operacyjny i inne technologie używane przez Państwa na urządzeniach, za pomocą których korzystają Państwo ze Strony.

Dane Marketingowe i Komunikacyjne, obejmujące Państwa preferencje w zakresie otrzymywania od nas informacji handlowych i komunikacji.

 

3. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkowników jest Przedsiębiorca.

4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i z uwzględnieniem zasady rzetelności, przejrzystości i adekwatności.

5. Dane są zbierane w celu umożliwienia korzystania przez Użytkowników ze Strony. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (Dane Techniczne) są wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwera, na którym znajduje się Strona.

6. Dane osobowe zebrane za pośrednictwem Formularza kontaktowego mogą być wykorzystane w celu dostarczenia przez Przedsiębiorcę Usługi przesłania informacji drogą elektroniczną dla Użytkownika. Użytkownik może skorzystać z Usługi przesłania informacji drogą elektroniczną po podaniu następujących danych osobowych w ramach Formularza kontaktowego: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.

7. Na Stronie nie są zbierane ani nie są przetwarzane dane osobowe w celu ich przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych. Przedsiębiorca nie rozsyła również wiadomości w imieniu osób trzecich.

8. W momencie, w którym korzystają Państwo z naszej Strony, może ona automatycznie pobierać Państwa Dane Techniczne dotyczące Państwa urządzeń czy czynności i wzorców zachowań w sieci. Zbieramy te dane osobowe poprzez ciasteczka Cookies i inne technologie, zgodnie z "Polityką Plików cookies" dostępną na naszej Stronie.

 

§ 5. Podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych

1. W przypadku przekazania przez Użytkownika danych osobowych, zostaną one wykorzystane zgodnie z celem ich przekazania. Poniżej przedstawiamy wyszczególnienie celów/czynności przetwarzania Państwa danych osobowych według kategorii tych danych, przyporządkowanych do prawnych podstaw przetwarzania danych osobowych.

Cel/czynność przetwarzania

Typ danych osobowych

Podstawa przetwarzania

Realizacja Usługi przesłania informacji drogą elektroniczną lub Usług

Dane Tożsamości

Dane Kontaktowe

 

Podjęcie działań przed zawarciem umowy

Zawarcie i wykonanie umowy

Umożliwienie subskrypcji Newslettera

Dane Tożsamości

Dane Kontaktowe

Dane Marketingowe i Komunikacyjne

Zawarcie i wykonanie umowy

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz zgoda na marketing bezpośredni wykonywany za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

Zarządzanie relacjami z Klientem:

 1. Notyfikowanie o zmianach w regulaminach i politykach

 2. Prośba o ocenę lub wypełnienie ankiety

Dane Tożsamości

Dane Kontaktowe

Dane Techniczne

Uzasadniony interes administratora (prowadzenie działalności, zarządzanie procesami informatycznymi, zapewnienie bezpieczeństwa sieci, zapobieganie oszustwom)

Ciążący na nas obowiązek prawny

Stworzenie Konta indywidualnego

Dane Tożsamości

Dane Kontaktowe

Zawarcie i wykonanie umowy

Zarządzanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa Przedsiębiorcy oraz jego Stronie internetowej (diagnostyka i utrzymanie systemu, analiza danych, testowanie, raportowanie oraz hosting)

Dane Tożsamości

Dane Kontaktowe

Dane Techniczne

Uzasadniony interes administratora (prowadzenie działalności, zarządzanie procesami informatycznymi, zapewnienie bezpieczeństwa sieci, zapobieganie oszustwom)

Ciążący na nas obowiązek prawny

 

2. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, a ich brak uniemożliwia Rejestrację konta i realizację zamówień.

3. Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie. Możemy używać Państwa Danych Tożsamości, Kontaktowych, Technicznych, Użytkowania oraz Konta w celu tworzenia profil preferencji naszych Klientów i tym samym w oparciu o nie, dostosowywać nasze usługi i treści jakie od nas otrzymują. W ten sposób możemy zdecydować, które z naszych Usług mogą być dla Państwa odpowiednie.

 

§ 6. Udostępnianie Państwa danych osobowych oraz transfery międzynarodowe

1. W celach wskazanych w paragrafie 5 możemy udostępniać Państwa dane osobowe następującym osobom trzecim: firmom marketingowym, księgowym, informatycznym, zapewniającym usługi takie jak np. hosting, cloudcomputing, a także Urzędowi Skarbowemu i innym organom władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wymagamy od wszystkich osób trzecich zachowania środków bezpieczeństwa w stosunku do Państwa danych osobowych oraz przetwarzania ich w zgodzie z prawem. Nie pozwalamy naszym dostawcom aby korzystali oni z danych osobowych Użytkowników dla swoich własnych celów oraz pozwalamy przetwarzać je w określonych celach oraz zgodnie z naszymi instrukcjami.

3. Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia teleinformatycznego Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren EOG. W takich przypadkach zapewniamy podobny stopień ochrony tych danych, poprzez zapewnienie przynajmniej jednego z poniższych środków ochrony:

 1. przekazanie danych osobowych do Państw uznanych przez Komisję Europejską za zapewniające adekwatną ochronę danych osobowych,

 2. stosowanie klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, gwarantujących taką samą ochronę jak w Unii Europejskiej, lub

 3. podczas gdy korzystamy z dostawców usług mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych, możemy przekazać im dane w ramach Privacy Shield, co wymaga od nich zapewnienie podobnej ochrony jak w ramach Unii Europejskiej.

 

 

§ 7. Bezpieczeństwo danych

1. Przetwarzanie przez Przedsiębiorcę danych osobowych Użytkowników odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, spełniających wymagania stawiane przez prawo. Wprowadziliśmy niezbędne środki bezpieczeństwa mające chronić Państwa dane przed przypadkową utratą, nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem, zmianą lub ujawnieniem. Ograniczamy dostęp do Państwa danych do pracowników, agentów, usługodawców i innych osób trzecich, do których takie udostępnienie jest niezbędne z punktu widzenia naszej działalności gospodarczej. Będą oni przetwarzać Państwa dane osobowe jedynie zgodnie z instrukcjami Przedsiębiorcy oraz są oni zobowiązani do poufności.

2. Przedsiębiorca przyjął odpowiednie procedury w celu postępowania w razie podejrzenia naruszenia. Powiadomimy Państwa oraz stosowny organ nadzoru o naruszeniu, gdy będziemy do tego prawnie zobowiązani.

 

§ 8. Czas przetwarzania danych

1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż czas niezbędny do wypełnienia celu, dla którego zostały one zebrane, chyba że dłuższy czas wynika z konieczności wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, księgowych bądź sprawozdawczych oraz przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.

2. W pewnych okolicznościach mogą Państwo zażądać usunięcia Państwa danych osobowych, zgodnie z § 9.

3. W pewnych okolicznościach możemy zanonimizować Państwa dane osobowe (zapewniając nieodwracalne uniemożliwienie identyfikacji osoby) w celach badawczych i statystycznych, w którym to przypadku możemy przechowywać te dane przez czas nieokreślony, bez dalszego obowiązku powiadamiania Państwa o tym.

 

§ 9. Prawa związane z modyfikacją danych osobowych. Skarga do organu nadzorczego

1. Użytkownik w pewnych sytuacjach posiada prawo zgłoszenia żądania Przedsiębiorcy przeglądania, poprawiania, zmiany, ograniczenia, sprostowania lub usunięcia jego danych osobowych, którymi Przedsiębiorca administruje oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Przedsiębiorcę. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: info@tanietychy.pl.

2. Zawracamy uwagę, iż nie zawsze będziemy w stanie wypełnić Państwa żądanie dotyczące usunięcia Państwa danych osobowych, a mianowicie ze względu na poszczególne obowiązki prawne. W takich przypadkach zostanie to Państwu zakomunikowane po złożeniu takiego żądania. Jeśli pragną Państwo uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych praw przedstawionych w ramach niniejszego paragrafu, prosimy o kontakt zgodnie z danymi kontaktowymi znajdującymi się w zakładce "Kontakt".

3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia Przedsiębiorcy żądania przesłania jego danych osobowych, którymi Przedsiębiorca administruje, innemu administratorowi danych osobowych, o ile wymagania techniczne oraz organizacyjne pozwalają na przesłanie takich danych osobowych.

4. Przedsiębiorca bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - udziela Użytkownikowi, który zgłosił jedno z żądań wymienione w niniejszym paragrafie, informacje o działaniach podjętych w związku z żądaniem, lub o ewentualnym przedłużeniu terminu z uwagi na charakter żądania lub liczbę żądań, lub o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego i skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

5. Korzystanie z praw przedstawionych powyżej jest bezpłatne, jednakże Przedsiębiorca może obciążyć Użytkownika rozsądną opłatą w przypadku gdy przedstawione żądanie lub żądania są oczywiście bezzasadne, powtarzające się bądź nadmierne. W takich przypadkach możemy również odmówić spełnienia przedstawionego żądania.

6. W celu spełnienia poszczególnych żądań, Przedsiębiorca może zażądać określonych informacji od Użytkownika, w celu weryfikacji jego tożsamości i zapewnienia korzystania z poszczególnych praw. Stanowi to środek bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że dane osobowe nie zostaną ujawnione osobom nieuprawnionym.

7. Użytkownik, którego danymi osobowymi Przedsiębiorca administruje, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skarga powinna zostać nadana drogą pocztową na adres Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 10. Odpowiedzialność Przedsiębiorcy oraz zgłoszenie reklamacyjne

1. Przedsiębiorca działając z należytą starannością, dba o poprawność działania Strony, nie ponosi jednak odpowiedzialności za techniczne ograniczenia w możliwości korzystania ze Strony wynikłe ze stanu technicznego Sprzętu Użytkownika oraz wynikłe w związku z awarią transmisji danych (połączenia internetowego), z którego korzysta Użytkownik.

2. Przedsiębiorca prosi o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości związanych z działaniem Strony na następujący adres e-mailowy: info@tanietychy.pl.

3. Przedsiębiorca rozpatruje zgłoszenia reklamacyjne, o których mowa w ustępie poprzedzającym niniejszego paragrafu w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia informując Użytkownika o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu reklamacji każdorazowo podając powody podjętej decyzji.

4. Użytkownik jest również uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji.

 

§ 12. Postanowienia końcowe, zmiana Polityki prywatności, zgłoszenia zmian

1. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności, która to zmiana następuje z dniem zamieszczenia na Stronie nowej Polityki prywatności. Wszelkie istotne zmiany niniejszej Polityki zostaną zakomunikowane poprzez pojawienie się stosownego komunikatu na Stronie.

2. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej Polityki prywatności okażą się nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa to na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień niniejszej Polityki prywatności.

4. Dane kontaktowe Przedsiębiorcy wskazane są w zakładce "Kontakt".

5. Jeśli którykolwiek z zapisów Polityki prywatności pozostaje dla Państwa niejasny uprzejmie prosimy o informację w tym zakresie na adres e-mailowy info@tanietychy.pl lub pod numerem telefonu wskazanym w zakładce "Kontakt".