Ogólne warunki umowy o świadczeniu usług

Przedmiotem Ogólnych Warunków Umowy o Świadczenie Usług (OWU) serwisu internetowego tanietychy.pl są warunki i zasady korzystania serwisu internetowego tanietychy.pl przez Partnerów zamieszczających w serwisie informacje o ofertach i akcjach promocyjnych dotyczących towarów lub świadczonych usług. Właścicielem serwisu internetowego ANT Agnieszka Lorek adres: ul. Gen. Andersa 22, 43-100 Tychy o numerze NIP: 644 243 53 18.

1. Słowniczek

1. Cennik – obowiązująca w dniu wykupienia Pakietu tabela cen.
2. Pakiet – zestaw promocji możliwych do wystawienia w miesiącu rozliczeniowym uzależniony od wybranej przez Partnera opcji (small, medium, large, all).
3. Partner – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą, która zarejestrowała się w Serwisie internetowym tanietychy.pl, zaakceptowała OWU w celu zamieszczania informacji o ofertach i akacjach promocyjnych.
4. Regulamin – regulamin serwisu internetowego tanietychy.pl zawierający warunki i zasady administrowania, wydawania, funkcjonowania i korzystania z zasobów serwisu internetowego tanietychy.pl
5. Miesiąc rozliczeniowy - miesiąc kalendarzowy
6. OWU - Ogólne Warunki Umowy o Świadczenie Usług (OWU) serwisu internetowego tanietychy.pl zawierające warunki i zasady korzystaniaserwisu internetowego tanietychy.pl przez Partnerów.
7. Serwis – serwis internetowy tanietychy.pl, którego celem jest zamieszczanie informacji o ofertach i akcjach promocyjnych organizowanych przez podmioty trudniące się handlem lub świadczeniem usług, działające na terenie Polski.
8. Usługa dodatkowa – inne dostępne dla Partnerów usługi takie jak między innymi: produkt dnia, wyróżnienia na stronie głównej, wyróżnienia na stronie dane kategorii produktów, wysyłka newslettera, wysłanie informacji na portale społecznościowe, które nie są oferowane w ramach Pakietów.
9. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która odwiedza serwis internetowy tanietychy.pl lub korzysta z zasobów serwisu internetowego tanietychy.pl
10. Właściciel - ANT Agnieszka Lorek adres: ul. Gen. Andersa 22, 43-100 Tychy o numerze NIP: 644 243 53 18.


2. Postanowienia ogólne

1. Na stronie internetowej tanietychy.pl prowadzonej przez Właściciela zamieszczane są przez Partnerów informacje o ofertach i akcjach promocyjnych organizowanych w ramach prowadzonej przez Partnerów działalności gospodarczej.
2. Korzystanie z serwisu internetowego tanietychy.pl jest uregulowane w Regulaminie Serwisu tanietychy.pl dostępnym pod adresem: www.tanietychy.pl/regulamin
3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji o ofertach lub akcjach promocyjnych zamieszczanych przez Partnerów.

 

3. Procedura złożenia zamówienia

1. W celu korzystania z Serwisu Partner jest zobowiązany do dokonania jednorazowej rejestracji podając swój login i hasło, którym będzie się posługiwał oraz danych prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
2. Po dokonaniu rejestracji Partner uprawniony jest do wyboru dostępnego Pakietu i zapłaty wynagrodzenia.
3. W ramach wybranego Pakietu Partner uprawniony jest do zamieszczania informacji o ofertach i akcjach promocyjnych w określonej licznie i w określonym miesiącu rozliczeniowym.
4. Dostęp do Pakietu jest uruchamiany po otrzymaniu przez Właściciela pełnego wynagrodzenia.
5. W przypadku niewykorzystania Pakietu w miesiącu rozliczeniowym, niewykorzystana liczna promocji nie przechodzi na następny miesiąc rozliczeniowy.
6. Partner jest uprawniony do korzystania z dostępnych usług dodatkowych.
7. Warunkiem udostępnienia Pakietu lub usługi dodatkowej jest zapłata ceny przez Partnera.

 

4. Cena, rabaty

1. Partner jest zobowiązany do zapłaty ceny według obowiązującego cennika oraz ustaleń indywidualnych z Właścicielem.
2. Zapłata ceny nastąpi poprzez zapłatę w systemie PayU lub bezpośrednio na rachunek bankowy Właściciela.
3. Właściciel zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostępności Pakietu lub usługi dodatkowej w przypadku nieotrzymania ceny wybranego pakietu lub usługi dodatkowej.
4. Właściciel wystawi fakturę zawierającą cenę wszystkich zapłaconych Pakietów i usług dodatkowych.
5. Partner wyraża zgodę na przesyłanie faktury drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
6. Partner uprawniony jest do korzystania z dostępnych rabatów cenowych obowiązujących w dniu rejestracji lub złożenia zamówienia Pakietu.

5. Siła wyższa

1. Za siłę wyższą w rozumienia OWU uznaje się każde zewnętrze zdarzenie losowe, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec to jest np. awaria serwera.
2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie siły wyższej, która uniemożliwia czasowe funkcjonowanie serwisu internetowego tanietychy.pl
3. Właściciel dochowa wszelkich staranności w celu niezwłocznego usunięcia skutków wystąpienia siły wyższej.


6. Zasady lojalności handlowej

1. Partner zobowiązują się do nie ujawniania osobom trzecim dokumentów oraz innych informacji związanych z treścią niniejszej OWU.
2. Partner i Właściciel deklarują wzajemną pomoc w rozwiązywaniu zaistniałych problemów, jak również pomoc w prowadzonych przez nie badaniach rynkowo marketingowych, mogących mieć istotny wpływ na współpracę handlową.

 

7. Zasady odpowiedzialności

1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez Partnera w serwisie internetowym.
2. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku zamieszczenia przez Partnera w szczególności informacji nieaktualnych, niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
3. W przypadku zamieszczenia przez Partnera w szczególności informacji nieaktualnych, niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd Właściciel uprawniony jest do dochodzenia od Partnera kary umownej w wysokości 5.000,- zł (pięć tysięcy i 00/100) złotych.
4. Zapłata kary umownej nie wyłącza uprawnienie do dochodzenia odszkodowania za poniesioną szkodę w wysokości przenoszącą należną karę umowną na zasadach ogólnych.

 

8. Postanowienie końcowe.

1. Korzystanie z Serwisu oznacza pełną akceptację treści OWU i Regulaminu serwisu internetowego tanietychy.pl.
2. W przypadku gdyby, którekolwiek z postanowień OWU miało stać jest lub było nieważne w części lub w całości, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność pozostałych postanowień OWU.
3. Treść OWU może zostać utrwalona przez Partnera poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony, na której OWU zostały udostępnione.
4. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, siedziby lub adresu e-mail oraz innych danych korespondencyjnych, Strona jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o tym fakcie i podania nowych danych korespondencyjnych.
5. Ewentualne spory związane z korzystaniem z serwisu internetowego tanietychy.pl przez Klientów będą rozstrzygane przez Sądy właściwe dla siedziby Właściciela.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Właściciel zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji OWU oraz Cennika.
8. OWU obowiązują od dnia 01.10.2019 roku.